Meta tags

Meta tags zijn stukjes HTML code die aan een website toegevoegd kunnen worden. Meta tags worden geen onderdeel van de content van een website, maar worden bijvoorbeeld verstrekt aan Google. Het geeft een beknopte beschrijving van de inhoud van een website. In de praktijk houdt dit in dat bezoekers bij het zien van een zoekresultatenlijst de naam van de website zien, met hieronder een stukje tekst over de inhoud.

Terug naar online marketing termen »